Shop Mobile More Submit  Join Login
- 8/3 rồi nè >< Lâu rồi chưa làm mấy cái JN Share dài như vey : )))
- Cái này là Shop cũ bên Zing của mình , nhưng chưa share ở đâu baoh , hôm nay thấy tiếc quá nên đem lên share cho mấy bạn.
- Dạo này mình lười  với không có nhiều thời gian nên không tiện làm Pack review =.=
- Những stock mình chọn tương đối khá dễ cut render nên mình sẽ cố gắng cut hết render những stock dưới , mình sẽ share bên Sunshine-Team nên mọi ngưới nhớ qua bên kia hóng nha >< 
1. imgur.com/a/VxvR5
Mình thường vào những web này lấy stock, mấy bạn có thể tham khảo ><
 www.michyeora.com/
stylenanda.com/
dooooly.tistory.com/
studio-g.tistory.com/


Bullet; Blue Heart Watch + Fav + Cmt = UseHeart Bullet; Pink 

Bullet; Blue Heart Watch + Fav + Cmt = UseHeart Bullet; Pink 

Bullet; Blue Heart Watch + Fav + Cmt = UseHeart Bullet; Pink Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green
Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green Bullet; Green 
Bullet; Green 


Add a Comment:
 
:iconnatsukiyurika1209:
NatsukiYurika1209 Featured By Owner Jun 13, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner May 15, 2017
Bullet; Blue Heart Watch + Fav + Cmt = UseHeart Bullet; Pink 
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner May 14, 2017  Student
- done
Reply
:iconaikocucheoo:
AikoCucheoo Featured By Owner May 12, 2017
Done
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 15, 2017  Student
DOne
Reply
:iconkm-yori:
KM-Yori Featured By Owner Mar 11, 2017  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconbhmeapril:
BHMeapril Featured By Owner Mar 9, 2017
T xin nha <33
Reply
:iconphtruongyen102:
Phtruongyen102 Featured By Owner Mar 8, 2017  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconditthuiom654:
ditthuiom654 Featured By Owner Mar 8, 2017
- done
Reply
:iconiloveidol:
Iloveidol Featured By Owner Mar 8, 2017  Student Digital Artist
done
Reply
:iconuaats-bb:
uaats-BB Featured By Owner Mar 8, 2017  Student Interface Designer
- done <3
Reply
:iconjiw-b:
jiw-B Featured By Owner Mar 8, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconyumi-girl-2k4:
Yumi-Girl-2k4 Featured By Owner Mar 8, 2017
xin
Reply
Add a Comment:
 
×


Featured in Collections

Share and Tutorial by KM-Yori

Journal by MyMinniiee-PJ95

Other by ditthuiom654


More from DeviantArtDetails

Submitted on
March 8
Link
Thumb

Stats

Views
589 (1 today)
Favourites
14 (who?)
Comments
13
×